Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

Aktuálne:

škola Plán činnosti na mesiac: Február

Jarné prázdniny:

Začínajú 24. februára 2020 a končia 28. februára 2020.
Vyučovanie sa začína 2. marca 2020 (pondelok).
Jarné prázdniny


Oznam ŠJ

Počas jarných prázdnin (24.2.-28.2.2020) budeme variť obedy.

Prihlásiť sa môžete telefonicky do 19.2.2020 (streda).

Pre obed sa bude dať prísť 11:00 - 11:50 do obedára.

I. stupeň 1,15 € /1 obed (bez dotácie)
II. stupeň 1,23 € /1 obed (bez dotácie)

Jedálny lístok na jarné prázdniny


Výsledky volieb do Rady školy

Zvolení členovia do Rady školy za rodičov sú:

  1. Cimermanová, Andrea, JUDr.
  2. Manišová Caganová, Ľubica, Ing.
  3. Hrešová, Zuzana, Ing.
  4. Markech, Robert, Ing.


Zvolení členovia do Rady školy za pedagogických zamestnancov sú:

  1. Hošková, Danka, Ing.
  2. Prinerová, Martina, Mgr.


Zvolení členovia do Rady školy za nepedagogických zamestnancov sú:

  1. Povalačová, SvetlanaOpatrenia v súvislosti s nárastom výskytu respiračných ochorení

Na základe zvýšeného výskytu respiračných ochorení riaditeľ školy dňom 12.02. 2020 ruší všetky záujmové útvary v priestoroch budovy školy a hromadné akcie až do odvolania. Lyžiarsky a snowboardový výchovno-výcvikový kurz
od 17. 02. do 21. 02. 2020 ostáva v platnosti.

11.02. 2020

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Oznam ŠJ

Od 4.2.2020 pripravujeme desiatu v školskej jedálni v prípade záujmu sa prihláste osobne alebo telefonicky v kancelárii ŠJ.

I. stupeň 0,49 € /1 desiata/ mesačne 9,80 €
II. stupeň 0,53 € /1 desiata/ mesačne 10,60 €

Zamestnanci 0,57 € /1 desiata/ mesačne 11,40 €

Informácie pre rodičov - Výdaj desiat


Preplatky na konci školského roka budú posielané na základe písomnej žiadosti rodiča.

Každý stravník je povinný správne používať čítačku kariet v jedálni, aby mal zaevidovaný obed (t.j. správne vsunutie karty do čítačky oznámi zvukový signál). Naďalej platí povinnosť pre rodičov odhlásiť dieťa z obeda počas jeho neprítomnosti na vyučovacom procese.


Naša škola je zapojená do projektu - IT Akadémie

IT akadémia


Operačný program ľudské zdroje

Operačný program ľudské zdroje

jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

V škole máme Vedomostný ostrov

Vedomostný ostrov

100 škôl na Slovensku získalo vedomostný ostrov z projektu Nadácie Volkswagen Slovakia a medzi nimi je aj ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene. Naša škola získala vedomostný ostrov ako jediná v okrese Zvolen. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami. Hlavnú časť tvorí špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa v ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Okrem množstva vedomostí nájdu žiaci vo Vedomostných ostrovoch aj rôzne kvízy, úlohy a tipy, ako si získané poznatky vyskúšať a overiť v praxi prostredníctvom pokusov či pozorovaní. Vedomostný ostrov je prístupný aj na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk alebo www.facebook.com/vedomostneostrovy. Srdečne Vás všetkých, ale hlavne žiakov našej školy, pozývame, aby si stránku vyskúšali. Budú tak mať možnosť pozerať si informácie na Ostrove nielen na kiosku v škole, ale aj na hodinách informatiky alebo aj s rodičmi doma.


Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda

Partneri: