Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

Aktuálne:

škola Plán činnosti na mesiac: Jún

Handicap Cup 2019

Handicap Cup doprial deťom s postihnutím zažiť radosť zo športu. Žiaci 5.A Erik Strapko a Jakub Kubiš sa zúčastnili súťaže v Banskej Bystrici. Viac info nájdete v súťažiach


jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


MODRÝ GOMBÍK

Naša škola sa v rámci projektu Škola priateľská deťom zapojila do 15. ročníka MODRÉHO GOMBÍKA pod záštitou UNICEF Slovensko. Účelom verejnej zbierky je pomoc deťom žijúcim už 6. rok vo vojnovom konflikte na Ukrajine. Zbierkovať budú dobrovoľníci v tričkách UNICEF v termíne od 13. – 26. 5. 2019 do uzavretých pokladničiek. Vyzbierané peniaze budú odovzdané na účet Unicef Slovensko. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí finančne prispejú. Každý darca dostane za svoj príspevok symbolický modrý gombík. Príbeh Saši dievčatka z nášho plagátu.
Modrý Gombík Modrý Gombík Modrý Gombík


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Úspech našich žiakov na regionálnom kole FLL v Žiari nad Hronom

Tím „Šestka“, ktorý nás reprezentoval na regionálnom kole First Lego League 15.1.2019 v Žiari nad Hronom zvíťazil v turnaji Robot game a v celkovom poradí sa umiestnil na 6. mieste. Viac o súťaži a o našom tíme sa môžete dočítať na stránke www.eplanet.sk/robot, ktorú pripravil Lukáš Šimoník z 9.C.


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

V škole máme čitateľský kútik

Viac info o vzniku čitateľského kútika na škole nájdete na: Ja čítam, ty čítaš...


V škole máme Vedomostný ostrov

Vedomostný ostrov

100 škôl na Slovensku získalo vedomostný ostrov z projektu Nadácie Volkswagen Slovakia a medzi nimi je aj ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene. Naša škola získala vedomostný ostrov ako jediná v okrese Zvolen. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami. Hlavnú časť tvorí špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa v ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Okrem množstva vedomostí nájdu žiaci vo Vedomostných ostrovoch aj rôzne kvízy, úlohy a tipy, ako si získané poznatky vyskúšať a overiť v praxi prostredníctvom pokusov či pozorovaní. Vedomostný ostrov je prístupný aj na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk alebo www.facebook.com/vedomostneostrovy. Srdečne Vás všetkých, ale hlavne žiakov našej školy, pozývame, aby si stránku vyskúšali. Budú tak mať možnosť pozerať si informácie na Ostrove nielen na kiosku v škole, ale aj na hodinách informatiky alebo aj s rodičmi doma.


Naši žiaci navštívili Jaskyňu Domica
Viac si môžete pozrieť na www.rtvs.sk od 45 minúty a 15 sekundy.


Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda

Objednávanie stravy cez internet: www.strava.cz


Školský časopis cez internet: zvonenie.skolskenoviny.sk


Internetová žiacka knižka


Partneri: