Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

Aktuálne:

škola

Informácie o zápise do 1. ročníka ZŠ:

Zápis do prvého ročníka ZŠ v období pandémie:
Pokyny k zápisu detí do I. ročníka základných škôl
Informácia o postupe vo veci práv a povinností rodičov
Dokumenty na stiahnutie:Dôležité - OZNAM

Vážení zákonní zástupcovia detí,

na základe Vami prejaveného záujmu o nástup dieťaťa do ZŠ je potrebné, aby ste pred jeho nástupom do ZŠ vyplnili vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Vyhlásenie odovzdáte pri nástupe dieťaťa do ZŠ. Bez vyhlásenia nemôže dieťa do školy nastúpiť!

Formulár vyhlásenia

Tlačenú podobu vyhlásenia si môžete vyzdvihnúť od 26.5.2020 v čase od 7,30 do 16,00 v priestore hlavného vchodu do ZŠ.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Aj my pomáhame

Naša škola získala v minulom školskom roku okrem iných pomôcok z projektu IT Akadémia aj 3D tlačiareň. Keď sme sa dozvedeli o výzve Pomôž nemocnici, rozhodli sme sa zapojiť a začali sme tlačiť ochranné štíty pre zdravotníckych pracovníkov. Vyrezané plexisklá nám dodala IT Akadémia, gumičky sme si zohnali sami. Hotové štíty sme rozdali detskej ambulancii na sídlidku Západ, Záchranárom vo Zvolene zo Záchrannej zdravotnej služby Bratislava a Rtg oddelenie Agel Nemocnica Zvolen.

Aj my pomáhame Aj my pomáhame Aj my pomáhame Aj my pomáhame Aj my pomáhame Aj my pomáhame

Odklad platenia školských poplatkov do odvolania

Platí od apríla 2020 pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Mesto Zvolen odporúča rodičom, ktorých deti navštevujú školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov.

odklad


Vážení rodičia, milí žiaci, verím, že pozorne sledujete všetky informácie týkajúce sa vyučovania počas núdzového stavu. Napriek tomu dávame do pozornosti nové informácie MŠVVŠ SR týkajúce sa opatrení v čase šírenia koronavírusu.

Podrobnejšie informácie čítajte na :

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

https://www.ucimenadialku.sk/

Usmernenie MŠVVa Š SR k hodnoteniu žiakov ZŠ počas mimoriadnej situácie

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 - aktualizácia

Uznesenie z pedagogickej rady, konanej dňa 20.04. 2020


Vážení rodičia, milí žiaci,
v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods. 5) z dôvodu preventívnych opatrení voči šíreniu vírusu COVID-19 udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno v piatok 13.03.2020.

Od 16.03. 2020 sa škola uzatvára na 14 dní v zmysle nariadenia krízového štábu SR.

Všetci žiaci školy sú automaticky odhlásení zo školskej stravy.


Na základe zasadnutia krízového štábu vo Zvolene dňa 09.03. 2020 sa rušia všetky záujmové útvary v priestoroch budovy školy až do odvolania.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP
!!! Dôležité !!!


Oznam riaditeľa školy

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujem poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR. Viac informácií môžete nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Zvolen (www.ruvzzvolen.sk).

Upozorňujem rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:
• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami
• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
• ak ste chorý, liečte sa doma
• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami
• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)
• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

dôrazne apelujeme na rodičov, pokiaľ sa deti vrátili z oblasti , kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.


Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.
Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení. V priloženom súbore Vás informujeme o usmernení vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR k súčasnej situácii ohľadom koronavírusu.
Usmernenie koronavírus č.1
Usmernenie koronavírus č.2

Usmernenie koronavírus č.3 - aktuálne

ÚVZ SR: Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Čerstvé hlavičky

Ako získať balíčky ovocia a zeleniny pre svoju školu?

Termín hlasovania sa kvôli mimoriadnej situácii prekladá a nové hlasovanie za partnerskú školu sa uskutoční od 24.06.2020 do 29.07.2020.

Informácie o projekte:  pdf     Informácie o hlasovaní:  pdf


Oznam ŠJ

Od 4.2.2020 pripravujeme desiatu v školskej jedálni v prípade záujmu sa prihláste osobne alebo telefonicky v kancelárii ŠJ.

I. stupeň 0,49 € /1 desiata/ mesačne 9,80 €
II. stupeň 0,53 € /1 desiata/ mesačne 10,60 €

Zamestnanci 0,57 € /1 desiata/ mesačne 11,40 €

Informácie pre rodičov - Výdaj desiat


Preplatky na konci školského roka budú posielané na základe písomnej žiadosti rodiča.

Každý stravník je povinný správne používať čítačku kariet v jedálni, aby mal zaevidovaný obed (t.j. správne vsunutie karty do čítačky oznámi zvukový signál). Naďalej platí povinnosť pre rodičov odhlásiť dieťa z obeda počas jeho neprítomnosti na vyučovacom procese.


Naša škola je zapojená do projektu - IT Akadémie

IT akadémia


Operačný program ľudské zdroje

Operačný program ľudské zdroje

jollyphonics

Úspešné výsledky merania metódy Jolly phonics na základných školách v experimentálnom overovaní.


Zasielanie do elektronickej schránky

Vážení rodičia! V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk.

Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Mgr. Ondrej Kanka
riaditeľ školy


Projekt - Biodiverzita do škôl

partner partner partner partner

Ocenenia školy

Za úspešnú účasť v regionálnom kole súťaže: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“.
Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2018.

ocenenie ocenenie

Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

Informácie k projektu Zlepšujeme hrubú motoriku               https://zv-podujatia.com/2019/06/07/zlepsujeme-hrubu-motoriku/

partner partner partner

V škole máme Vedomostný ostrov

Vedomostný ostrov

100 škôl na Slovensku získalo vedomostný ostrov z projektu Nadácie Volkswagen Slovakia a medzi nimi je aj ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene. Naša škola získala vedomostný ostrov ako jediná v okrese Zvolen. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami. Hlavnú časť tvorí špeciálna aplikácia v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa v ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Okrem množstva vedomostí nájdu žiaci vo Vedomostných ostrovoch aj rôzne kvízy, úlohy a tipy, ako si získané poznatky vyskúšať a overiť v praxi prostredníctvom pokusov či pozorovaní. Vedomostný ostrov je prístupný aj na stránke www.vedomostne-ostrovy.sk alebo www.facebook.com/vedomostneostrovy. Srdečne Vás všetkých, ale hlavne žiakov našej školy, pozývame, aby si stránku vyskúšali. Budú tak mať možnosť pozerať si informácie na Ostrove nielen na kiosku v škole, ale aj na hodinách informatiky alebo aj s rodičmi doma.


Škola priateľská k deťom Bližšie informácie

Naša škola sa celý školský rok uchádzala o titul Škola priateľská k deťom. Postupne sme plnili úlohy a aktivity, ktoré zahŕňali tento celoškolský projekt garantovaný Unicef Slovensko. Po splnení všetkých podmienok sme získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/18.

trieda trieda

Návod ako zvyšovať povedomie a správne postupovať v boji proti COVID-19Partneri: