Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Kriminalita sa v súčasnej dobe stáva vo všeobecnosti čoraz významnejším problémom. Spoločnosť sa dynamicky mení, zmeny súvisia s podmienkami života ľudí. S kriminalitou mladistvých sa nestretávajú len učitelia v školách, ale aj ostatní ľudia, či už na uliciach, vo verejných dopravných prostriedkoch alebo v rámci susedských vzťahov. Mladiství sú z celospoločenského hľadiska veľmi ohrozenou skupinou. Ak sa ich patologické správanie nepodchytí včas a nenastolia sa účinné prostriedky prevencie, môže sa toto správanie rozrásť do širších rozmerov.


Vymedzenie pojmu kriminalita mladistvých

Z právneho hľadiska je kriminalita „súhrn trestných činov, ktoré spáchali či už úmyselne, alebo z nedbanlivosti trestnoprávne zodpovední jedinci na istom mieste a za určité obdobie.“ Mladistvý páchateľ je v zmysle Trestného zákona osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila štrnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku. Podľa Trestného zákona je mladistvá osoba trestne zodpovedná, pričom sa na ňu vzťahujú osobitné ustanovenia o stíhaní mladistvých. Trestné činy spáchané mladistvými osobami nazývame kriminalitou mladistvých.


Príčiny kriminality mladistvých

Kriminálne správania mladistvých môžu ovplyvňovať vnútorné aj vonkajšie determinanty. Z vonkajších sa zameriavame na rodinné prostredie, médiá a školu. Niet pochýb, že rodina a rodinné prostredie má kľúčový vplyv na vývoj mladého človeka, formovanie jeho hodnotového rebríčka, životných postojov a jeho mravnostnú vyspelosť. Medzi rodičmi a deťmi vznikajú rôzne sociálne interakcie, pričom dospievajúci preberá od svojich rodičov aj vzory správania. Rodina teda do značnej miery ovplyvňuje kvalitu osobnosti človeka. Medzi médiá možno v súčasnosti zaradiť najmä televíziu, rozhlas, internet a tlač. Neustálym zobrazovaním násilia v médiách rastie aj tolerancia spoločnosti voči násilnej kriminalite a v prípade, ak má jedinec sklony k násiliu, tento mediálny vplyv ich len posilňuje. Nevhodnosť obsahového zamerania médií má predovšetkým vplyv na nárast drogovej a násilnej kriminality, pretože práve tieto oblasti sú vo veľkej miere súčasťou mediálneho obsahu. Značný vplyv na násilné správanie detí majú aj videohry, ktoré sú svojím obsahom často nevhodné pre mládež, napriek tomu sú veľmi populárne. Vyskytujú sa však aj názory o pozitívnom vplyve videohier na mladistvých, že videohry môžu rozvíjať tvorivosť a schopnosť kooperácie. V škole sa žiaci zoskupujú do skupiniek, v ktorých sa vytvárajú medzi nimi rôzne vzťahy. Školské prostredie sústreďuje veľké množstvo mladých ľudí a v dôsledku tejto skutočnosti dochádza k rozličným interakciám medzi mladistvými navzájom, a tiež medzi mladistvými a pedagogickými zamestnancami. Jedným zo zdrojov vzniku delikventného správania mladistvých v škole môžu byť ich zlé výsledky, slabá motivácia a celkový negatívny postoj ku škole. Mladistvý delikvent sa môže prejavovať aj vo vzťahu k svojim spolužiakom, ktorých môže šikanovať.

Najčastejšie druhy kriminality páchanej mladistvými

Jedným z najčastejšie páchaných druhov kriminality mladistvými je majetková kriminalita. Páchanie majetkovej kriminality mladistvými sa vyznačuje predovšetkým tým, že mladiství páchajú najmä drobné krádeže. Zväčša kradnú v škole alebo v obchodoch, ale časté sú aj vreckové krádeže, pričom mladiství páchatelia obvykle ani nevedia, že svojím konaním napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu. Asi najznámejšou majetkovou kriminalitou maloletých a mladistvých je páchanie trestného činu Poškodzovania cudzej veci (Vandalizmus) v súvislosti s najčastejšie skloňovaným slovom graffiti. Poškodzovanie cudzej veci postriekaním, maľovaním, popísaním farbou sa považuje za protizákonnú činnosť s nemalými sankciami. Sprejeri sú za svoje činy, aj tie vandalské, právne zodpovední. Sankcie vymedzuje §245 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z.. Pri malých poškodeniach sa uprednostňuje a aj sa využíva systém verejnoprospešných prác, v ktorom delikventi s prostriedkami mesta napravia škody, ktoré oni alebo iní spôsobili na ulici a napr. pri veľkom poškodení majetku môže writer „vyfasovať“ trest až desať rokov odňatia slobody.
Násilná kriminalita sa prejavuje predovšetkým lúpežami, vydieraním alebo ublížením na zdraví. Motív na páchanie takejto trestnej činnosti býva rôzny, ide predovšetkým o demonštráciu fyzickej sily, snahu získať majetkový prospech alebo snahu zaujať. Mladiství páchajú často násilnú kriminalitu najmä v rámci školských kolektívov a v internátnych a ústavných zariadeniach pre mladistvých.
Do oblasti mravnostnej kriminality, ktorú páchajú mladiství, možno zaradiť predovšetkým sexuálne zneužívanie, sexuálne násilie, znásilnenie, súlož medzi príbuznými. Trestný čin sexuálneho zneužívania páchajú väčšinou priatelia dievčat mladších ako 15 rokov, keď udržiavajú sexuálny pomer, pričom si často ani neuvedomujú trestnoprávne následky svojho konania.
Rozmach drogovej kriminality je vo všeobecnosti príznačný pre obdobie po roku 1989. Príčinou uvedeného stavu môže byť najmä jednoduchšia dostupnosť návykových látok po otvorení hraníc, zvýšená spoločenská tolerancia v mravnostnej oblasti a vo vzťahu k užívaniu návykových látok, ktorá je zapríčinená aj vysielaním médií. Na drogovú kriminalitu mladistvých zväčša nadväzuje ďalšie delikventné konanie vyúsťujúce do majetkovej alebo násilnej kriminality. Mladistvý, ktorý užíva drogy, si totiž týmto spôsobom zabezpečuje finančné prostriedky na ich získanie.


Zdroj:
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z. www.zakonypreludi.sk

Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie www.casopispedagogika.sk