Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Škola je popri rodine druhým najsilnejším socializačným činiteľom. V prípadoch, keď zlyháva rodina musí zvýšené úsilie v oblasti prevencie uskutočňovať škola. Školy a školské zariadenia sú povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred všetkými sociálnopatologickými javmi v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a realizovať včasnú prevenciu. Škola musí vykonávať preventívne činnosti, najmä vo vzťahu k málo podnetnému rodinnému prostrediu dieťaťa.

Záškoláctvo

Je to neospravedlnená neprítomnosť – absencia z vyučovania bez vedomia rodičov (resp. zákonných zástupcov) alebo s vedomím rodičov. Na záškoláctvo bez vedomia rodičov by sme nemali pozerať ako na fakt, ale mali by sme ho vnímať ako určitú reakciu dieťaťa, ktoré nie je schopné situáciu riešiť inak ako únikom.

Poznáme tri kategórie záškoláctva:
Pravé záškoláctvo

Záškoláctvo s klamaním rodičov

Záškoláctvo s vedomím rodičov


Príčiny záškoláctva

Záškoláctvo môže spočívať v negatívnom vzťahu žiaka ku škole, vo vplyve rodinného prostredia, či v iných dôvodoch. Niektoré príčiny záškoláctva je potrebné hľadať v rodine. Na záškoláctvo majú obrovský vplyv neusporiadané rodinné pomery, nedostatočný záujem rodičov o dochádzku dieťaťa, o jeho prospech či časová zaneprázdnenosť, ale aj prehnaná starostlivosť a príliš vysoké nároky.

Čo robiť? – odporúčania pre rodičov

Zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, je jeho zákonný zástupca podľa §144 zákona č. 245/208 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Podľa školského poriadku je rodič (zákonný zástupca) povinný škole oznámiť príčinu neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní do 48 hodín (2 dni), a to buď osobne alebo telefonicky na t. č. ktoré má každý žiak uvedené vo svojej žiackej knižke. Neprítomnosť maloletého žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca, vo výnimočných prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad o jeho neprítomnosti. Z pohľadu právnych predpisov pod zanedbávaním povinnej školskej dochádzky sa rozumie stav, keď žiak má neospravedlnenú neúčasť na vyučovaní v kalendárnom mesiaci viac ako
15 vyučovacích hodín (§5 ods. 12 zákona 596/2003 Z.z.), alebo viac ako 60 hodín za školský rok (§37 ods. 1 zákona 596/2003 Z.z.). Zákonný zástupca sa dopúšťa priestupku s možnosťou uloženie pokuty podľa tohto zákona do 331,50 eura. Pri vymeškaní 100 a viac neospravedlnených hodín za jeden školský rok ide o podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia mravnej výchovy v dôsledku umožnenia vedenia záhaľčivého života v zmysle ustanovenia §211 zákona č. 300/2005 Z.z. trestného zákona. Pri porušení tohto paragrafu sa rodič potrestá odňatím slobody.

Postihy za neospravedlnené vyučovacie hodiny (NVH) /za jeden polrok/ podľa školského poriadku:
1 – 4 NVH – napomenutie/pokarhanie triednym učiteľom,
5 – 7 NVH – pokarhanie riaditeľom školy,
viac ako 7 NVH – do 25 NVH – znížená známka zo správania II. stupňa,
26 – 60 NVH – znížená známka zo správania III. stupňa,
nad 60 NVH – znížená známka zo správania IV. stupňa.

Každú neospravedlnenú hodinu rieši triedny učiteľ v spolupráci so sociálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka a ihneď prijímajú opatrenia na zamedzenie záškoláctva.
Ak žiak neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v kalendárnom mesiaci nahlasuje škola do troch dní po ukončení mesiaca úradu práce sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) na základe upozornenia školy a dokazovania pozastaví výplatu rodinných prídavkov na dieťa za príslušný mesiac v ktorom žiak zanedbával povinnú školskú dochádzku. Škola po zastavení výplaty prídavku na dieťa rodičovi, mesačne vyhodnocuje dochádzku žiaka do školy a spolupracuje s ÚPSVaR tak, že mu mesačne v priebehu najmenej troch mesiacov zasiela oznámenie o dochádzke žiaka do školy. V prípade, že je rodičovi poskytovaný rodičovský príspevok a jeho ďalšie dieťa si tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace neplní povinnú školskú dochádzku, zníži sa mu výška rodičovského príspevku na 50% sumy ustanovenej zákonom o rodičovskom príspevku na dobu troch mesiacov.


Zdroje:
Školský zákon č. 245/2008 Z. z.
Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve č. 596/2003 Z. z.
Trestný zákon č. 300/2005 Z. z.

Školský poriadok ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen
Doplnok č.1
Doplnok č.2