Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Linky pomoci

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

informácie pre rodičov

Kalendár školského roka 2021/2022
Učiteľský zbor na školský rok 2021/2022
Záujmové útvary v šk. roku 2021/2022 od 20.9. 2021
Časovo - prevádzkový režim školy
Časovo - prevádzkový režim školy od 2.11. 2021 (COVID19)
Pomoc pre rodičov - COVID-19

Dokumenty:

Inovovaný školský vzdelávací program
Príloha k ŠkVP - kritériá hodnotenia pre ISCED 1
Príloha k ŠkVP - kritériá hodnotenia pre ISCED 2
Príloha k ŠkVP - zadelenie žiakov do skupín
Školský poriadok  Dodatok č.1
Výchovno - vzdelávací program ŠKD
Organizačný poriadok a organizačná štruktúra školy
Správa o činnosti školy za šk. rok 2020/2021
Správa o dištančnom vzdelávaní príloha č.1
Správa o hospodárení - príloha č.2
Prevádzkový Covid doplnok č. 10 - príloha č.3
Štatút Rady školy
Smernica k prevencii a riešniu šikanovania
Smernica na prešetrovanie a vybavovanie sťažností
Dôležité výňatky z nového školského zákona
Pomoc pre rodičov - Čo robiť keď...

Na stiahnutie:

Žiadosť o predčasné zaškolenie   pdf  docx
Žiadosť o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky   pdf  docx
Žiadosť o prijatie   pdf  docx
Žiadosť o odhlásenie zo ZŠ   pdf  docx
Žiadosť o vystavenie kópie vysvedčenia   pdf  docx
Žiadosť o komisionálnu skúšku   pdf  docx
Žiadosť o prijatie do ŠKD   pdf  docx
Žiadosť o odhlásnie zo ŠKD   pdf  docx
Dôležité informácie ŠKD   pdf  docx
Splnomocnenie ŠKD   pdf  docx