Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Individuálne začlenenie žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdel. potrebami

Na našej škole sa vzdelávajú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú to žiaci so zdravotným postihnutím (so zrakovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami, s viacnásobným postihnutím, s mentálnym postihnutím), žiaci s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s vývinovou poruchou učenia), žiaci s poruchami správania, žiaci s nadaním.

Práca školského špeciálneho pedagóga (Mgr. Zlatica Michalková)

Hlavnú náplň práce školského špeciálneho pedagóga (ďalej ŠŠP) tvorí priama práca so žiakmi so špecifickými vzdelávacími potrebami. Títo žiaci prichádzajú na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 - 2 vyučovacích hodín týždenne. Na hodine sa venujú rozvíjaniu tej kognitívnej funkcie, ktorú predchádzakúce vyšetrenia odhalili ako problémovú. Ako pomôcky pri práci využívame odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia, špeciálne pomôcky vyvinuté pre pomoc deťom s poruchou učenia a edukačné počítačové programy. Dôležitú úlohu tvoria aj rozhovory so žiakom, ktoré majú posilniť vzťah špeciálneho pedagóga a žiaka na základe dôvery, stimulovať aktivitu a snahu dieťaťa a súčasne ho motivovať do ďalšej práce.

Spolupráca s rodičmi, učiteľmi a odbornými garantami

Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedegógom podľa potreby. Témou takýchto stretnutí býva výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri zdolávaní jeho špecifických problémov. Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednycha predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovámi učiteľmi vytvára úpravu učebných osnov z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka. Triednemu učiteľovi je nápomocný pri spracovaní pedagogickej dokumentácie. Pomáha riešiť problémy individuálne začlenených žiakov, ktoré sa v pedagogickom procese vyskytli a narušili pirebeh vyučovacej hodiny.
Úlohou skolského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, pomocou ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu s odborným garantom, ktorým je v tomto prípade Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie. Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou a CPPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnym začlenením konkrétneho žiaka. Obdobnou úlohou je zeradenie žiaka s postihnutím do vzdelávacieho procesu formou individuálnej integrácie, ale v takomto prípade je odborným garantom Centrum špeciálno pedagogického poradenstva.

Práca asistenta učiteľa

Asistent učiteľa pracuje so žiakmi buď individuálnou formou, alebo priamo na hodinách. Je žiakom radcom, pomocníkom a organizátorom v hľadaní efektívneho napredovania pri osvojovaní si zručností a poznatkov. Uľahčuje adaptáciu detí na nové prostredie a pomáha prekonávať počiatočné kultúrne a sociálne bariéry. Pomáha žiakom pri pochopení zadaných úloh a zároveň pôsobí na rozvíjanie sústredenosti žiakov. Spolupracuje s učiteľom pri riešení vzniknutých problémov priamo na hodinách a poskytuje konzultácie aj mimo vyučovacích hodín.

Odborná rehabilitácia na ZŠ prebieha pod vedením fyzioterapeutičky Márie Seleckej, ktorá pravidelne kontroluje zdravotný stav detí a na základe odborného posúdenia neurológom poskytuje rehabilitáciu našim telesne postihnutým žiakom. Žiaci majú k dispozícii parafín, ktorý pôsobí na uvoľnenie stuhnutého svalstva, biolampu, fit lopty, posilňovacie stroje, elektroliečbu.
Fyzioterapeut vykonáva aj klasické masáže, na ktoré nám poslúži stacionárny masážny stôl, ktorý veľkou mierou prospeje žiakom k fyzickej rekondícii. Rehabilitačný stôl je určený na rehabilitačné vyšetrenie, liečebnú telesnú výchovu, rehabilitačné metodiky, elektroliečbu, aplikácie tepla, masáže biolampou. Stôl poskytuje maximálny komfort, ako fyzioterapeutovi, tak i klientovi.
Rehabilitačná pomôcka - stacionárny masážny stôl bol zakúpený vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.

Vzdelávaniu detí s poruchami učenia sa dnes záslužne venuje veľká pozornosť, neustále sa hľadajú nové prístupy. Zaradenie špeciálnych výukových programov do vyučovania bolo vítaným spestrením tak pre žiakov, ako i učiteľov. Výukové programy boli zakúpené vďaka podpore z Charitatívneho fondu LION nadácie SOCIA z programu ING Šanca pre deti.Projekt: Zlepšujeme hrubú motoriku

partner partner partner