Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky


OZ Rodičia a priatelia 6.ZŠ

domov

Školský klub detí

Ustanovenia o platbách za pobyt žiaka v ŠKD

 1. Riaditeľ školy v zmysle zákona č. 596/2003 §5 odst.2 písm. j, na základe Vyhlášky MŠ SR č. 588/2004 z 19.10.2004 podľa §10 odst. 1 a 2 a Všeobecne záväzného nariadenia č.178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen stanovuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí na 8,- € / mesačne od 1.9.2016
 2. Príspevok poukážte na číslo účtu SK 7502000000000008136412, variabilný symbol 62764, konštantný symbol 0558, príkazom na úhradu alebo trvalým príkazom (v júni treba trvalý príkaz pozastaviť, aby ste neplatili cez prázdniny).
  V správe pre prijímateľa uveďte prosím meno dieťaťa, zjednodušíte tým evidenciu platieb.
  Je na rozhodnutí rodiča či poplatok za činnosť ŠKD zaplatí ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne.
 3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
  Ak rodič odhlási dieťa zo ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky mesačného príspevku.
 4. Poplatok za dieťa musí byť zaplatený mesiac vopred, do 20. dňa v mesiaci.
  Ak nebude poplatok uhradený v termíne do 20. dňa v mesiaci, bude rodič písomne upozornený vychovávateľkou.
 5. Ak rodič ani po písomnom upozornení poplatok neuhradí, rozhodne riaditeľ školy a vedúca ŠKD o vyradení žiaka zo Školského klubu detí.

Riaditeľ školy v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. §5 odst. 2 písm. j o štátnej správe a samospráve v školstve a iných vyhlášok stanovuje v prípade rodičov v hmotnej núdzi evidovaných na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny vo Zvolene výšku mesačného poplatku za ŠKD 0,- € od 1. januára 2006