Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Školský psychológ

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Základným princípom našej školy je:


„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“


Často deti hovoria, že takéto správanie je v poriadku, že sa to môže, že to tak má byť.


To nie je pravda!
Nikomu, ani Tebe, nesmie nikto ubližovať, trápiť Ťa a zraňovať!

Mal by si vedieť, že podobné problémy má mnoho detí. Mali ich aj mnohí známi ľudia. V detstve bol šikanovaný napr. Tom Cruise, Rihanna, Lady Gaga, Eminem, Justin Timberlake a mnohí ďalší. Zo Slovenska napr. spevák Robo Papp či Adela Vinczeová rod. Banášová. Každý z nich sa týchto problémov po čase zbavil a nezabránilo im to dosiahnuť úspech v ďalšom živote.

Šikanovanie upravuje Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, ktorá upravuje aj kyberšikanovanie.


Čo je šikanovanie

Šikanovaním sa rozumie správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť.

Podstatou šikanovania je najmä:

Šikanovanie sa môže prejaviť:


Čo je Kyberšikanovanie

Kyberšikanovanie je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie informačno-komunikačných technológií (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ublíženie alebo zastrašovanie, pričom sa často vyskytuje v spojení s inými formami šikanovania.

Kyberšikanovanie má najčastejšie tieto znaky:

a) sociálna prevaha alebo psychická prevaha agresora, nie je nutná fyzická prevaha,
b) agresor vystupuje často anonymne,
c) útok nevyžaduje fyzický kontakt agresora a obete,
d) agresor spravidla nevidí priamu emocionálnu reakciu obete na útok s ohľadom na anonymitu a odstup, ktoré informačno-komunikačné technológie umožňujú,
e) útoky sa šíria prostredníctvom internetu podstatne rýchlejšie ako inými spôsobmi,
f) útoky sú prístupné veľkému množstvu osôb,
g) agresor je schopný uskutočniť útok z rôznych miest,
h) útoky môžu mať dlhšie trvanie v čase,
i) obeť nemusí o napadnutí dlhšiu dobu vedieť,
j) obeť nemusí byť schopná identifikovať agresora,
k) zverejnené informácie, fotografie a audiozáznamy a videozáznamy môže byť náročné odstrániť z internetu.

Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku (podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona). Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne.

Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin (upravený v jednotlivých paragrafoch v trestnom zákone):
a) ublíženia na zdraví,
b) obmedzovania osobnej slobody,
c) lúpeže,
d) vydierania,
e) hrubého nátlaku,
f) nátlaku,
g) porušovania domovej slobody,
h) sexuálneho násilia,
i) sexuálneho zneužívania,
j) krádeže,
k) neoprávneného užívania cudzej veci,
l) poškodzovania cudzej veci,
m) nebezpečného vyhrážania sa,
n) nebezpečného prenasledovania,
o) výroby detskej pornografie,
p) rozširovania detskej pornografie,
q) prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,
r) ohovárania.


Ako sa môžeš brániť?

Ak nezostaneš so svojím problémom sám, ak naberieš odvahu a povieš to niekomu dospelému,
určite Ti pomôže problém riešiť a Tvoj život sa opäť vráti do normálnych koľají.


Pomoc, keď nevieš ako ďalej a cítiš sa beznádejne nájdeš v časti kontakty a pomoc v núdzi.


Pamätaj si!


Čo robiť, keď si svedkom toho, že Tvojho kamaráta v škole šikanujú?


Zdroj:
Kompletný dokument nájdete na stránke ministerstva školstva Smernica č. 36/2018