Základná škola, M. Rázusa 1672/3 Zvolen

Kontakty

Informácie pre rodičov

Na stiahnutie

Profilácia školy

Aktivity

Súťaže

Žiacka knižka

Žiacke práce

Integrácia žiakov

Výchovné poradenstvo

Sociálny pedagóg

Projekt Comenius

Školský časopis

Školský klub

Školská jedáleň

Objednávanie stravy

Naše triedy

Zverejňovanie dokumentov

Ochrana osobných údajov

Transparentná škola

Pracovné ponuky

domov

Školský klub detí

platby za pobyt detí v ŠKD             činnosť detí v ŠKD             aktivity ŠKD, fotografie             rozhodnutie o poplatkoch za činnosť ŠKD             Letný tábor   

Zriadenie ŠKD

Prihlasovanie a odhlasovanie v ŠKD

Organizácia klubu detí

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Postup vychovávateľky pri nevyzdvihnutí žiaka zo školského klubu

Výchovno - vzdelávací program ŠKD